Om Telenor

Telenor-konsernet er en ledende digital tjenesteleverandør av telekommunikasjon- og datatjenester i Norden og i Asia. Konsernet har tilstedeværelse i 9 markeder med 186 millioner abonnenter og omsetter for over 100 milliarder kroner i året. I 2007 besluttet Telenor å inngå et samarbeid med Degree om å bygge opp et skreddersydd datavarehus for behandling av store mengder data, generert av alle enheter i Telenor sitt nettverk. Datavarehuset understøtter i dag viktige strategiske beslutninger, som f.eks 5G utbygging og frekvensauksjoner, på toppledernivå.

Degrees metodikk, kompetanse og organisering passer godt for oppgaven med å utvikle og videreutvikle lederverktøy over flere år.
PER-OLOF JOHNSSON Direktør i Device Tools Telenor

Utfordringen for Telenor

Telegiganten er sterkt tilstede i store og ulike markeder og forretningsenheter i ni land. De så derfor et stort potensiale i å begynne å lagre, samle, strukturere og tilgjengeliggjøre dataene på tvers av forretningsenhetene, og bruke de til å forstå markedene og ta viktige strategiske beslutninger både lokalt i markedene, og globalt.

Når store strategiske beslutninger tas og store investeringer gjennomføres er det spesielt viktig at man kan stole på dataene. Med mange forretningsenheter vil det være tilsvarende mange kilder til ulike data, og i noen tilfeller vil dataene være tildels motstridene. Telenor trengte en «single source of truth» og det var et stort behov for å skape etterettelige beslutningsgrunnlag. Derfor ble det stilt store krav til dataintegritet, samtidig som personvernet skulle ivaretas.

Ikke ulikt andre organisasjoner, så var Telenor svært kostnadsbevisste og budsjettene skapte strenge rammer for antall ressurser som kunne settes til å komme frem til en løsning.

Vår oppgave ble å bygge et strategisk viktig IT-system for en stor organisasjon, med kompliserte krav og utfordrende budsjetter.

Degree – riktig team og prosess gjør det komplekse mulig steg for steg

Degree ble valgt til å bygge et skreddersydd datavarehus med en portefølje av tilhørende verktøy som kunne håndtere og rapportere på all dataen som ble lagret. Vi fikk ansvaret for alt fra teknologivalg, sammensetning av team og kompetanse, til hvilken prosess og metodikk utviklingsløpet skulle følge.

Degree er et selskap der veldig mange har sterk teknologibakgrunn, inkludert de prosjektlederne som leder utviklingsteam og styrer prosessene. Med over 12 års erfaring med å sette sammen og lede distribuerte IT-team har det vært mulig å optimalisere prosessen med å finne de beste folkene med den riktige kompetansen, og løse kompliserte oppdrag for norske kunder, uten å nødvendigvis jobbe fra samme fysiske lokasjon.

«Vi har en virtuell dialog som fungerer meget bra. Faktisk er det en fordel at vi ikke må møtes fysisk hele tiden. Møter stjeler alt for mye tid som det er. Jeg prøver personlig å ha en bra fordeling av å jobbe fra kontoret og andre steder, og virtuelle møter passer godt i dette arbeidsmønsteret, sier han. Mentaliteten i Skandinavia og Polen er dessuten ganske lik. Vi behøver ikke å forklare i minste detalj. Metodikken sitter, poengene tas raskt og mye skjer på utviklernes eget initiativ»
Per-Olof Johnsson, Direktør i Device Tools i Telenor

Utfordringen med å bygge et datavarehus og oppfylle alle kravene var i utgangspunktet stor. Men kunsten å spise en elefant er som kjent å dele den opp i mange små biter. Degree jobbet nært sammen med teamet i Telenor med komplekse problemstillinger og ble en bidragsyter til at Telenor raskt begynte å produsere gevinster.

En av mange teknikker som ble benyttet var f.eks å bruke prototyping og raskt komme frem til tidlige versjoner, som brukerne kunne teste ut og gi tilbakemeldinger på. Andre prosesser og metodikker som ble benyttet var f.eks Kanban-metoden, som samlet fokuset til hele teamet på de absolutt mest viktige gjøremålene til enhver tid.

Degree – kontinuerlig forbedring og gevinstrealisering

Etter første lansering i 2008, har det vært en lang rekke med forbedringer og nye verktøy som vi har bidratt til og utviklet. I dag samarbeider Telenor fortsatt med Degree om forbedring og videreutvikling av datavarehuset, hele 13 år etter at samarbeidet startet.

«Programmer dør raskt hen dersom de ferdigstilles i ett enkelt løft, hvorpå utviklerne og prosjektleder drar videre og ingenting nytt skjer. Vi har lykkes med å holde systemene ajour over tid ved å glede brukerne fortløpende med å levere funksjonaliteten de etterspør – verken mer eller mindre. Da blir det matnyttig og forsvarlig økonomisk»
Per-Olof Johnsson, Direktør i Device Tools i Telenor

Sammen med Telenor har Degree i denne perioden:

  • Hjulpet Telenor med å komme i gang med lagring av data, fra alle forretningsenhetene, som tar hensyn til personvern / GDPR etc
  • Utviklet skreddersydd datavarehus med automatisk innsamling av data fra samtlige forretningsenheter, ETL prosesser og rapportering som understøtter lokale og globale beslutninger
  • Testverktøy som sjekker at all mobilteknologi fungerer som spesifisert i alle markeder
  • Automatisert vask av data og manuelle administreringsverktøy for å oppdatere og sørge for dataintegritet i datavarehuset
  • Hjulpet tll med Data Mastering slik at dataene har blitt så gode at de brukes og stoles på av andre avdelinger og enheter i Telenor-organisasjonen
  • Selvstendig webbasert samhandlingsverktøy for innkjøpsprosessen av mobiltelefoner i alle markeder, med eget spesialtilpasset grensesnitt for mobiltelefonprodusenter, med høyt fokus på sikkerhet for å ivareta sensitiv informasjon

Det neste store steget er å løfte datavarehuset opp i skyen for å realisere gevinster som større tilgjengelighet, lettere integrasjon med andre systemer og kontinuerlig oppdatering av tjenester på plattformen.

Våre sertifiserte spesialister på Amazon Web Services og Microsoft Azure har utarbeidet arkitektur og løsningsforslag, som gir Telenor flere alternativ å velge mellom når de skal ta beslutning på plattform, tidsplan og kostnad.

«Vi leverer stor nytteverdi med disse lederverktøyene som brukes av beslutningstakere på alle nivåer i Telenor. Jeg tror alle er fornøyde med at verktøyene lever videre mange år etter lansering»
Per-Olof Johnsson, Direktør i Device Tools i Telenor